A- A A+

દિવ્યાંગ બાળકો માટે સહાય યોજના

શ્રમયોગીની વિગત
શ્રમયોગીનું નામ (અંગ્રેજીમાં) બેંક એકાઉન્ટ મુજબ : *
શ્રમયોગીનું નામ (ગુજરાતીમાં) : *
કંપનીમાં જોડાવાની તારીખ : *
લેબર વેલ્ફેર ફંડ એકાઉન્ટ નંબર : *
સંસ્થાની વિગત
સંસ્થાનું નામ : *
સંસ્થાનું સરનામું : *
શહેર : *
જિલ્લાનું નામ : *
તાલુકાનું નામ : *
પીનકોડ : *
સંપર્કકર્તા વ્યક્તિનું નામ : *
સંપર્કકર્તા વ્યક્તિનો મોબાઇલ નંબર : *
સંપર્કકર્તા વ્યક્તિનો ઈમેલ : *
ની માહિતી
પુરુ નામ :
પુરુ નામ (ગુજરાતીમાં) :
પિતાનું નામ (અંગ્રેજીમાં) :
પિતાનું નામ(ગુજરાતીમાં) :
લિંગ :
જન્મ તારીખ :
ઉમર :
મોબાઈલ નંબર :
ફોન નંબર :
ઈ-મેઇલ :
આધાર કાર્ડ નંબર :
નું હાલનું સરનામું
રાજયનું નામ : *
જિલ્લાનું નામ : *
તાલુકાનું નામ : *
ગામનું નામ : *
સરનામું (અંગ્રેજીમાં) : *
સરનામું (ગુજરાતીમાં) : *
પીનકોડ : *
Note : બધા અપલોડ કરેલા દસ્તાવેજોની સ્વયં પ્રમાણિત હોવી જોઈએ
Note : Uploaded documents are less than 1 MB.
શ્રમયોગીને કંપની દ્વારા આપવામાં આવેલ ઓળખ પત્રની નકલ :*
શ્રમયોગીના આધારકાર્ડની નકલ :*
બાળકના આધારકાર્ડની નકલ :*
ડૉક્ટરી પ્રમાણ પત્રની નકલ (ડિસેબીલિટી દર્શાવતા) :*
બેંક પાસબૂક ની પ્રથમ પાનાની નકલ :*
કંપની દ્વારા અત્રેની કચેરી ખાતે ભરપાઈ કરવામાં આવેલ લેબર વેલ્ફેર ફંડ રસીદની છેલ્લા ત્રણ વર્ષની નકલ :*

હું આ યોજના અંતર્ગત સહાય મેળવવા માટે પ્રથમ વખત અરજી કરુ છુ. ઉપરોક્ત જણાવેલ તમામ વિગતો સંપૂર્ણ સાચી છે, જો ખોટી પૂરવાર થાય તો હું ગુન્હાને પાત્ર છું અને આ યોજના હેઠળ મળેલ સહાય પરત કરવાની બાહેંધરી આપુ છુ

Fill the details ( * marks fields are Mandatory) Go to View Page
Title Goes Here