A- A A+

ઉચ્ચતર શિક્ષણ સહાય યોજના

શ્રમયોગીની વિગત
શ્રમયોગીનું નામ (અંગ્રેજીમાં) બેંક એકાઉન્ટ મુજબ : *
શ્રમયોગીનું નામ (ગુજરાતીમાં) : *
કંપનીમાં જોડાવાની તારીખ : *
લેબર વેલ્ફેર ફંડ એકાઉન્ટ નંબર : *
સંસ્થાની વિગત
સંસ્થાનું નામ : *
સંસ્થાનું સરનામું : *
શહેર : *
જિલ્લાનું નામ : *
તાલુકાનું નામ : *
પીનકોડ : *
સંપર્કકર્તા વ્યક્તિનું નામ : *
સંપર્કકર્તા વ્યક્તિનો મોબાઇલ નંબર : *
સંપર્કકર્તા વ્યક્તિનો ઈમેલ : *
ની માહિતી
પુરુ નામ :
પુરુ નામ (ગુજરાતીમાં) :
પિતાનું નામ (અંગ્રેજીમાં) :
પિતાનું નામ(ગુજરાતીમાં) :
લિંગ :
જન્મ તારીખ :
ઉમર :
મોબાઈલ નંબર :
ફોન નંબર :
ઈ-મેઇલ :
આધાર કાર્ડ નંબર :
નું હાલનું સરનામું
રાજયનું નામ : *
જિલ્લાનું નામ : *
તાલુકાનું નામ : *
ગામનું નામ : *
સરનામું (અંગ્રેજીમાં) : *
સરનામું (ગુજરાતીમાં) : *
પીનકોડ : *
યોજનાની વિગત
અભ્યાસક્રમ:
ધો- ૧૨ : પરીક્ષા આપ્યા માસ તથા વર્ષ :
પર્સન્ટાઇલ (ઓવર ઓલ): :
Note : બધા અપલોડ કરેલા દસ્તાવેજોની સ્વયં પ્રમાણિત હોવી જોઈએ
Note : Uploaded documents are less than 1 MB.
ધોરણ – ૧૨ની માર્કશીટની નકલ સ્વયં પ્રમાણીત નકલ :*
જે અભ્યાસ ક્રમમાં પ્રવેશ મેળવવ્યો હોય તેનું પ્રમાણ પત્ર :*
વિદ્યાર્થીના બેંક પાસબુકના પ્રથમ પાનાની ઝેરોક્ષ બીડવાની રહેશે :*
વિધ્યાર્થીના આધારકાર્ડની નકલ :*
શ્રમયોગીના આધારકાર્ડની નકલ :*
છેલ્લા એક વર્ષની લેબર વેલ્ફેર ફંડ ભર્યાની રસીદ બીડવાની રહેશે. :*
બોનાફાઈડ :*

હું આ યોજના અંતર્ગત સહાય મેળવવા માટે અરજી કરુ છુ. ઉપરોક્ત જણાવેલ તમામ વિગતો સંપૂર્ણ સાચી છે, જો ખોટી પૂરવાર થાય તો હું ગુન્હાને પાત્ર છું અને આ યોજના હેઠળ મળેલ સહાય પરત કરવાની બાહેંધરી આપુ છુ

Fill the details ( * marks fields are Mandatory) Go to View Page
Title Goes Here